Vensters genomineerd voor European Public Sector Award

Publicatie 16 okt 2017
Onderdeel van magazine: ICTU Magazine oktober 2017

Publieke organisaties staan voor grote uitdagingen. Veel organisaties kijken daarom steeds kritischer naar hun bedrijfsvoering en dienstverlening: hoe kan mijn organisatie nog efficiënter of effectiever werken? Vensters helpt organisaties beter te presteren en is onlangs genomineerd voor de European Public Sector Award (EPSA) 2017.

De EPSA is een Europese verkiezing met dit jaar als thema: een innovatieve publieke sector 2017, nieuwe oplossingen voor complexe uitdagingen. Vensters behoort tot de 4 finalisten.Overheidsorganisaties zijn complexe ecosystemen die ook nog eens in een dynamisch speelveld opereren. Er zijn veel ontwikkelingen en de waan van de dag klopt met regelmaat aan de deur. Dan helpt het om op gezette tijden even afstand te kunnen nemen en terug te kijken naar prestaties in relatie tot ambities van organisaties. Om betekenis te geven aan cijfers met een lokale én landelijke blik, en om objectieve indicatoren te spiegelen aan hoe organisaties deze beleven. Vensters voor Bedrijfsvoering en Vensters voor Dienstverlening zijn instrumenten die daarbij helpen. Met een betrouwbaar, overzichtelijk en meerjarig inzicht.

Een gesprek over Vensters met Johan Strieker, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opdrachtgever van het Vensterprogramma, en met Nanette van Ameijde, voorheen gemeentesecretaris van Molenwaard en momenteel beoogd gemeentesecretaris van Vijfheerenlanden.

Waarom heeft het ministerie van BZK de ontwikkeling van Vensters mogelijk gemaakt?
Strieker: “Het ministerie van BZK heeft de ontwikkeling van Vensters mogelijk gemaakt niet vanuit een controle- of verantwoordingsperspectief, maar puur vanuit een leerperspectief. Hoe presteer je als overheidsorganisatie zelf en wat kan ik leren van anderen? Vanuit een paar vooraanstaande gemeentesecretarissen kwam de vraag om ondersteuning op dit terrein, en dat sloot natuurlijk perfect aan bij waar we bij BZK voor staan: goed presterende overheidsorganisaties.”

Kan iedere overheidsorganisatie meedoen aan Vensters?
“Tot nu toe is Vensters voor Bedrijfsvoering ingezet bij gemeenten, waterschappen en provincies, maar ik ben ervan overtuigd dat het ook voor bijvoorbeeld het Rijk en de uitvoeringsorganisaties meerwaarde heeft. Om dat laatste mogelijk te maken, zijn we nu pilots aan het doen.
Los van eventuele sectorspecifieke aanpassingen is vooral de mindset van deelnemers erg belangrijk. De behoefte om te leren van ervaringen door de jaren heen en om nieuwsgierig te zijn en blijven. Waar zitten mijn beïnvloedingsmogelijkheden? Hebben interventies effect? Welk patroon wil ik doorbreken? Nieuwsgierigheid naar prestaties, ook in relatie tot vergelijkbare organisaties. Wat kan ik leren van anderen? Wat kunnen anderen leren van mijn organisatie? Het gaat dus ook om de blik van buiten naar binnen halen. Hoe kan ik Vensters benutten om blinde vlekken op te sporen en aan te pakken?”

Hoe zie jij de toekomst van Vensters voor je als opdrachtgever?
“Het programma wordt verder ontwikkeld. We werken aan een vermindering van de invullast voor deelnemende organisaties door een nieuw concept te introduceren: ‘Vensters in één dag’. Dat is een nieuw concept om het hele Vensters-traject in één dag te doorlopen.
Daarnaast werken we aan verbreding met nieuwe Vensters, bijvoorbeeld rond onderwerpen als integriteit en de Omgevingswet. Dan gaat het om de toepassing van het huidige concept op een ander onderwerp. Ook zijn we in gesprek met een groep jonge wetenschappers om de mogelijkheden van wetenschappelijke verdieping op het datamateriaal te verkennen. Wetenschappers hebben vele jaren en mijns inziens terecht geklaagd over het ontbreken van goede datastromen rond het openbaar bestuur. Die tijd is voorbij.”

Welke betekenis heeft de EPSA-verkiezing voor jullie als sponsor van het project?
“Dat jaarlijks ruim honderd publieke organisaties deelnemen, is een belangrijke maat voor het succes: het voorziet duidelijk in een behoefte. Maar zo’n EPSA-nominatie is daarbovenop een fantastische erkenning vanuit Europa voor het project. Het is mooi om te zien dat uit 149 ingezonden projecten vanuit 30 verschillende landen Vensters komt bovendrijven. Even een feestje vieren in Maastricht en dan met nog meer energie verder.”

Strieker:
“De kracht van het instrument Vensters zit hem in het integrale beeld van bedrijfsvoering en dienstverlening, en het ‘duidingsgesprek’ dat gevoerd wordt met het topmanagementteam zodra de resultaten beschikbaar zijn. Die ingrediënten maken dat dit team gefundeerd kan beoordelen op welke aspecten van bedrijfsvoering en dienstverlening extra geïnvesteerd moet worden.”

Lees hier het artikel met Nanette van Ameijde over Vensters.

Wie zitten er ‘achter’ het instrument Vensters? Vensters voor Bedrijfsvoering en Dienstverlening zijn in heel nauwe samenspraak met de VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen) en de Unie van Waterschappen (UvW) ontwikkeld. Voor de inhoudelijke doorontwikkeling van het Vensterinstrumentarium is een stuurgroep ingesteld met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen. In de stuurgroep hebben ook de FAMO (Federatie van Algemene Middelenmanagers Overheid), VIAG (Vereniging van Informatie en Automatiseringsprofessionals) en VDP (Vereniging Directeuren Publieksdiensten) zitting. De betrokkenheid van de VGS is nog steeds groot, zo blijkt ook uit het feit dat de Stuurgroep wordt voorgezeten door Peter Teesink gemeentesecretaris in Groningen. De dagelijkse leiding van het programma is in handen van ICTU, zij verzorgt samen met KING de uitvoering van het programma. Als (kennis)partner zijn daarnaast betrokken het A+O fonds Gemeenten en het CBS. Zie ook de website van Vensters.

Inschrijven Magazine

Meld u aan voor het ICTU Magazine, en ontvang regelmatig nieuws en inspiratie over ontwikkelingen in de digitale overheid.