Overslaan en naar de inhoud gaan

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Project

Samen werken aan de kwaliteit van de BRP

Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Want alle overheidsinstanties gebruiken de BRP; van brandweer en sociaal loket tot de Belastingdienst. Tegelijkertijd is het adresgegeven het meest veranderlijke gegeven in de BRP en daarmee het meest foutgevoelig. Eind 2014 gaf het Kabinet daarom het startsein voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Doel: het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP en het bestrijden van adresgerelateerde fraude.

De aanpak bestaat uit een samenwerking tussen vele partners. Dat zijn naast de meer dan 260 gemeenten diverse ministeries: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor de ministeries doen hun uitvoeringsorganisaties mee. En zijn samenwerkingsverbanden toegetreden, zoals de NVVB, Divosa en het VNG-Kenniscentrum Handhaving & Naleving.

Om deze samenwerking mogelijk te maken is in opdracht van BZK door ICTU een programmaorganisatie ingericht. Om zo de meer dan 1.000 direct betrokken ambtenaren te ondersteunen. Dat gebeurt kostendekkend, de aanpak verdient zichzelf terug. Want iemand die verkeerd op een adres geregistreerd staat, kan frauderen, (belasting)schulden en boetes ontwijken of andere burgers duperen. In 2016 heeft dit 11 miljoen euro opgeleverd door het stopzetten of terugvorderen van uitkeringen of toeslagen die ten onrechte verstrekt waren. Dit weegt op tegen de kosten van de controles (9,7 miljoen euro).

Zie voor meer informatie ook de pagina over adresfraude op de website van de Rijksoverheid of lees deze factsheet. Lees ook het voortgangsrapport voor de Tweede Kamer ‘Elke 10 minuten…’ (november 2017).

Aanpak voor rijksdiensten en gemeenten

Gemeenten en rijksdiensten zoals de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Politie krijgen soms signalen die wijzen op een verkeerde adresregistratie. Bijvoorbeeld: te veel bewoners per vierkante meter, post die de afzender retour krijgt of een vreemde samenstelling van een huishouden op een adres. Deze signalen delen zij via het Informatieknooppunt van LAA, dat ze analyseert en geschikt maakt voor onderzoek door gemeenten. Gemeenteambtenaren doen vervolgens adresonderzoek en corrigeren waar nodig de BRP. Zodat rijksdiensten op basis van de uitkomsten hun dienstverlening voor die bewoner waar nodig kunnen aanpassen, zoals een huurtoeslag, studiefinanciering of uitkering.

Risicogericht adresonderzoek

De gemeenten onderzoeken alleen adressen waarover twijfels bestaan. Dat noemen we risicogericht adresonderzoek. Hierdoor kunnen gemeenten hun capaciteit voor toezicht efficiënt inzetten en worden burgers zo min mogelijk lastig gevallen.
Binnen LAA onderzoeken we in proeven en pilots patronen die duiden op een verkeerde adresregistratie. Daarbij kijken we in het bijzonder naar patronen die duiden op een onjuist gebruik van voorzieningen - bewust of onbewust - die gekoppeld zijn aan dat adres.

Rol ICTU

ICTU organiseert het programma en de uitvoeringscapaciteit op landelijk niveau en levert ondersteuning aan gemeenten die adresonderzoek doen. Gemeenten ontvangen naast een vergoeding voor de werkzaamheden een tablet met een applicatie van LAA. Daarmee kunnen zij de resultaten van het adresonderzoek eenvoudig verwerken.

Daarnaast helpen we vanuit ICTU de rijksdiensten met het maken van de juiste selecties voor het adresonderzoek op basis van in de praktijk ontwikkelde fraudepatronen. We verwerken de signalen in het Informatieknooppunt, en leveren die verrijkt aan voor onderzoek bij gemeenten. Het project verzamelt de uitkomsten en rapporteert daarover aan de samenwerkingspartners.

Via diverse overleggen brengen we BRP-afnemers en gemeenten bij elkaar om via een continu proces van leren en verbeteren te werken aan een hogere kwaliteit van de BRP.

Structurele aanpak

Na een periode van leren en verbeteren besloot het Kabinet in april 2016 om de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en de methodiek van risicogericht adresonderzoek structureel te maken. Hiermee gaat LAA van een tijdelijk programma naar een vaste activiteit en wordt de succesvolle aanpak structureel geborgd.

De Stuurgroep LAA heeft in mei 2018 besloten dat het ondersteunende werk dat ICTU nu levert voor LAA, wordt ondergebracht bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Daarvoor wordt thans een ‘roadmap’ opgesteld, die vertelt langs welke stappen de ontwikkeling daarheen kan verlopen. Als streeftijd voor de overgang is eind 2020 bepaald.

ICTU en RvIG dragen ‘warm’ over en borgen de continuïteit. Het risicogerichte adresonderzoek met LAA-signalen en de ontwikkeling van nieuwe signaalsoorten gaan gewoon door.

Lees verder

Eens in de twee tot drie maanden verstuurt de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit een digitaal magazine voor alle partners, met veel feiten, infographics, persoonlijke ervaringen en achtergronden. Een overzicht van alle LAA Magazines vindt u op Pleio.

Neemt u deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit? Deel uw kennis in onze onlinecommunity voor LAA op Pleio.

Naast het adresonderzoek ondersteunen met risicosignalen, blijkt de Aanpak Adreskwaliteit waardevol in het delen van inzichten en het harmoniseren van werkwijzes, waarbij overheden veel van elkaar leren. Het organiseren van die kennisdeling tussen alle partners is van groot belang.

‘Alphen is al veel langer bezig met intensief adresonderzoek, maar tot nu toe waren we afhankelijk van de signalen van afnemers en tipgevers. We zijn blij dat we nu kunnen aansluiten bij de landelijke aanpak. Behalve dat er nu direct adresonderzoek mogelijk is, kunnen we van elkaar leren op bijeenkomsten en platforms’
Burgemeester Spies van de gemeente Alphen aan den Rijn (Bron: Betrouwbare Courant)

Contact

Projectsecretariaat LAA
070-260 02 02
aanpakadreskwaliteit@ictu.nl

Meer weten?