Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Project

Samen werken aan de kwaliteit van de BRP

Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Want alle overheidsinstanties gebruiken de BRP; van brandweer en sociaal loket tot de Belastingdienst. Tegelijkertijd is het adresgegeven het meest veranderlijke gegeven in de BRP en daarmee het meest foutgevoelig. Eind 2014 gaf het Kabinet daarom het startsein voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Doel: het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP en het bestrijden van adresgerelateerde fraude.

De aanpak bestaat uit een samenwerking tussen vele partners. Dat zijn naast de ruim 280 deelnemende gemeenten diverse ministeries: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor de ministeries doen hun uitvoeringsorganisaties mee. En zijn samenwerkingsverbanden toegetreden, zoals de NVVB, Divosa en het VNG-Kenniscentrum Handhaving & Naleving.

Om deze samenwerking mogelijk te maken is in opdracht van BZK door ICTU een programmaorganisatie ingericht. Om zo de meer dan 1.000 direct betrokken ambtenaren te ondersteunen. Dat gebeurt kostendekkend, de aanpak verdient zichzelf terug. Want iemand die verkeerd op een adres geregistreerd staat, kan frauderen, (belasting)schulden en boetes ontwijken of andere burgers duperen.

Aanpak voor rijksdiensten en gemeenten

Gemeenten en rijksdiensten zoals de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Politie krijgen soms signalen die wijzen op een verkeerde adresregistratie. Bijvoorbeeld: te veel bewoners per vierkante meter, post die de afzender retour krijgt of een vreemde samenstelling van een huishouden op een adres. Deze signalen delen zij via het Informatieknooppunt van LAA, dat ze analyseert en geschikt maakt voor onderzoek door gemeenten. Gemeenteambtenaren doen vervolgens adresonderzoek en corrigeren waar nodig de BRP. Zodat rijksdiensten op basis van de uitkomsten hun dienstverlening voor die bewoner waar nodig kunnen aanpassen, zoals een huurtoeslag, studiefinanciering of uitkering.

Risicogericht adresonderzoek

Binnen LAA onderzoeken we in proeven en pilots patronen die kunnen duiden op een verkeerde adresregistratie. Daarbij kijken we in het bijzonder naar patronen die duiden op een onjuist gebruik van voorzieningen - bewust of onbewust - die gekoppeld zijn aan dat adres.  De gemeenten onderzoeken alleen adressen waarover twijfels bestaan. Dat noemen we risicogericht adresonderzoek. Hierdoor kunnen gemeenten hun capaciteit voor toezicht efficiënt inzetten en worden burgers zo min mogelijk lastig gevallen.

Structurele aanpak bij RvIG

Na een periode van leren en verbeteren besloot het Kabinet in april 2016 om de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en de methodiek van risicogericht adresonderzoek structureel te maken. Hiermee wordt de succesvolle aanpak van LAA met een tijdelijke programmatische samenwerking tussen rijksoverheden en gemeenten, nu organisatorisch structureel geborgd.

De Stuurgroep LAA heeft in mei 2018 besloten dat het ondersteunende werk dat ICTU levert voor LAA, wordt ondergebracht bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Daarvoor is vanaf dat moment door ICTU en RvIG  hard gewerkt om de overdracht van werkwijze, taken en netwerken over te dragen.

Vanaf 1 oktober 2019 heeft RvIG de programmaleiding LAA overgenomen.  Hiermee is ook het accountmanagement naar de rijksdiensten en gemeenten en de communicatie over LAA naar RvIG gegaan.

Actuele informatie

Zie voor actuele informatie over LAA de website van de RvIG.

Naast het adresonderzoek ondersteunen, blijkt de Aanpak Adreskwaliteit waardevol in het delen van inzichten en het harmoniseren van werkwijzes, waarbij overheden veel van elkaar leren. Het organiseren van die kennisdeling tussen alle partners is van groot belang.

‘Alphen is al veel langer bezig met intensief adresonderzoek, maar tot nu toe waren we afhankelijk van de signalen van afnemers en tipgevers. We zijn blij dat we nu kunnen aansluiten bij de landelijke aanpak. Behalve dat er nu direct adresonderzoek mogelijk is, kunnen we van elkaar leren op bijeenkomsten en platforms’
Burgemeester Spies van de gemeente Alphen aan den Rijn (Bron: Betrouwbare Courant)

Contact

Programma LAA bij RvIG
Frontoffice Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
info@rvig.nl
088 9001 000 (bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur.)

 

Meer weten?