Onze opdrachtgevers

ICTU is overheid, wij helpen overheidsorganisaties met uiteenlopende uitdagingen rondom digitalisering.  Dat doen we met oog voor de balans tussen techniek en gebruik, tussen innovatie en werkbare oplossingen. Zo werken we samen aan een betere digitale overheid.

Voor alle overheden

ICTU werkt voor alle overheden.  Er is een aantal domeinen waar we veelvuldig werk doen, maar niet exclusief. Hieronder een aantal voorbeelden van die opdrachten.

Domein Openbaar bestuur en dienstverlening

Binnen het domein openbaar bestuur en dienstverlening worden veel opdrachten uitgevoerd die veelal meerdere overheidslagen betreffen. Interbestuurlijke samenwerking is hier dan ook één van de belangrijkste aspecten. We werken samen met opdrachtgevers en overheidsorganisaties aan maatschappelijke opgaven en het versterken van de digitale overheid. Dit doen we door programma’s en projecten uit te voeren, te adviseren op IV&IT terrein en maatwerksoftware oplossingen te realiseren. Enkele voorbeelden:

 • Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS, november 2021), schetst op hoofdlijnen hoe de overheid met data maatschappelijke opgaven beter kan adresseren, waarbij risico's van datagebruik goed worden afgewogen. De programmaorganisatie Realisatie IBDS is bij ICTU ingericht die verschillende projecten initieert in samenwerking met BZK, ander overheden, wetenschappers en partners uit het bedrijfsleven.
 • BSN-koppelregister, een applicatie die op het hoogste niveau van betrouwbaarheid kan vaststellen wie jouw digitale diensten gebruikt. Dit BSN-koppelregister is maatwerksoftware, gerealiseerd met de kwaliteitsaanpak van ICTU, en beoordeeld met een 4 sterren SIG score.  
 • Gebruiker Centraal, met een community die kennis deelt over toegankelijke, bruikbare en duidelijke dienstverlening. Met een bereik over alle overheidslagen, via meer dan 80 off en online bijeenkomsten. Van kleine workshops tot een internationaal congres met meer dan 850 deelnemers uit 40 landen.

Werkt u bij het ministerie van BZK, Logius, RvIG, provincies, gemeenten of Waterschappen en wilt u meer weten wat ICTU voor u kan betekenen, dan kunt u contact opnemen met René s'Jacob (rene.sjacob@ictu.nl).

Domein Zorg

In het domein ‘Zorg’ werken we hoofdzakelijk voor VWS en brancheorganisaties, veelal als implementatiepartner en adviseur bij de invoering van landelijk beleid. Omdat de zorg publiek-privaat georganiseerd is en het primaire zorgproces veelal plaatsvindt in netwerken van zorgorganisaties leidt dit tot complexe informatiseringsvraagstukken waar wij u graag in bijstaan. Enkele voorbeelden:

 • InZicht (VIPP Langdurige Zorg), heeft als doel veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige en curatieve zorg te versnellen. Met de inrichting van een programmabureau ter ondersteuning van VWS, branches, beroepsorganisaties en zorginstellingen bij de uitvoering van de subsidieregeling InZicht.  Via het aanbieden van standaard formats, organiseren van kennisbijeenkomsten, leveren van maatwerkadvies richting zorginstellingen, tot het realiseren van generieke producten zoals het een implementatie ondersteuning en een gemeenschappelijke aanpak.
 • Piëzo is gericht op de aansluiting van Nederland op de Europese infrastructuur (eHDSI) voor grensoverschrijdende gegevensuitwisseling. Hierbij beginnen we met het beschikbaar komen van zgn. Patiëntsamenvattingen voor EU-burgers die in Nederland ongeplande zorg nodig hebben.  
 • Informatieveilig gedrag in de zorg, dit project helpt zorgorganisaties om via een praktische, innovatieve, en projectmatige aanpak tot effectieve gedragsinterventies te komen. Bijdragend aan het veilig houden van gegevens door zorgmedewerkers.

Bent u werkzaam in het zorgveld, bijvoorbeeld bij het ministerie van VWS, een branche- of andere zorgorganisatie of VNG/gemeenten (sociaal domein), en wilt u meer weten over wat ICTU voor u kan betekenen, dan kunt u  contact opnemen met  Patty Heemskerk (patty.heemskerk@ictu.nl).

Domein Veiligheid en Justitie

Veiligheid is een belangrijk thema in de Nederlandse samenleving. We zien dat wereldwijde en binnenlandse gebeurtenissen impact hebben op die veiligheid. En steeds meer verschuift veiligheid van het fysieke naar het digitale domein. De overheid heeft in het borgen van die veiligheid een belangrijke taak. De uitdagingen zijn groot om ons rechtssysteem goed werkend te houden en burgers zo goed mogelijk te bedienen. Bovenstaande veranderingen zetten het beleidsveld in beweging.

ICTU draagt bij in de volgende bestuurlijke opgaven: ondermijning, migratievraagstukken, cybersecurity en informatieveiligheid, handhaving democratische rechtsorde, rechtshandhaving, en het realiseren van een duurzame digitale strafrechtketen. Enkele voorbeelden:

 • Motorblok biometriegegevens, waarin biometriegegevens worden verwerkt in de Basisvoorziening voor Vreemdelingen. Hierdoor ontstaan effectieve zoek- en selectiemogelijkheden voor meerdere partijen binnen de overheid. Met een 'technisch motorblok' door ICTU, aansluitend op een matchingsysteem uit de markt. Dit project werd in 2019 uitgeroepen tot IT-project van het jaar.
 • Ondersteuning migratieketen: de migratieketen bestaat uit vele partijen, die intensief verschillende berichten uitwisselen. Door te digitaliseren in de hele keten, kunnen deze partijen elkaar effectief informeren en kunnen partijen de juiste operationele beslissingen nemen. ICTU draagt bij aan het verbeteren van de digitale berichtenuitwisseling tussen organisaties in de migratieketen.
 • Adviesopdracht Strategische IV vraagstukken KMar, in deze opdracht ondersteunen wij de Koninklijke Marechaussee met strategische vraagstukken op IV/IT vlak, zoals visieontwikkeling op grensmanagement en een doelarchitectuur voor Future Borders.

Werkt u bij  het ministerie van JenV, het ministerie van BZ, of het ministerie van Defensie, en wilt u meer weten over wat ICTU voor u kan betekenen, dan kunt u contact opnemen met Dirk Jan van der Linden (dirkjan.vanderlinden@ictu.nl).

Domein Sociaal en Onderwijs

Binnen dit domein gaat het vaak over ketenvraagstukken en daaraan gerelateerde uitvoeringsvragen. Daarbij kan ICTU worden ingeschakeld als implementatiepartner die beleidsvernieuwing in ketens helpt realiseren. Het kan daarbij gaan om advies voor de inrichting van ketenprogramma’s of de uitvoering van programma’s en projecten. Bijvoorbeeld als "Dwarskijker" bij complexe ketenprogramma’s of met de ontwikkeling en (tijdelijk) beheer van maatwerk software. Enkele voorbeelden:

 • Hulp en advies bij de nieuwe Onderwijsregisters (RIO en ROD) waarin alle onderwijssectoren  samen met OCW en DUO een grootscheepse IT vernieuwing hebben doorgevoerd. Methodiek "scrummen in de keten". ICTU helpt in de programmabeheersing en -verantwoording en met de inrichting van eigenaarschap en datakwaliteit.
 • Inhoudelijke programma uitvoering VUM waarin o.a. SZW, UWV en gemeenten samenwerken aan de gegevensuitwisseling voor werkzoekenden en vacaturehouders. ICTU organiseert de ketensamenwerking en levert kennis en inzet op gebied van ketenarchitectuur, beheer, privacy, data-analyse en procesoptimalisatie.

Bent u werkzaam in dit werkveld bij het ministerie van OCW of SZW en wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact op met Maarten de Roos (maarten.deroos@ictu.nl) of Zehra Gül (zehra.gul@ictu.nl).

Meer informatie

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Neem dan contact op met contactpersoon Wiepke Maljers (wiepke.maljers@ictu.nl).

Terug naar de pagina Over ons

Meer weten?